Projekt mentoringowy: Analiza porównawcza oferty kulturalnej placówek pomocniczych postrzeganej z perspektywy osób w kryzysie bezdomności w Polsce i Austrii

Projekt mentoringowy IBOK: Analiza porównawcza oferty kulturalnej placówek
pomocniczych postrzeganej z perspektywy osób w kryzysie bezdomności w Polsce
i Austrii. Julia Zając. Mentor: Krzysztof Kula

Miło nam poinformować, że Julia Zając w najbliższym czasie będzie realizowała projekt badawczy: „Analiza porównawcza oferty kulturalnej placówek pomocniczych postrzeganej z perspektywy osób w kryzysie bezdomności w Polsce i Austrii” w ramach programu mentoringowego IBOK. Na mentora projektu został wybrany Krzysztof Kula. Projekt będzie realizowany 6 miesięcy, wyniki badań zostaną opublikowane na stronie IBOKa.

Opis projektu:

Kultura stanowi element spajający ludzi, a partycypowanie w wydarzeniach kulturalnych może stać się naturalną motywacją do dalszej pracy nad poprawą sytuacji osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Zauważalny brak oferty kulturalnej lub jej niedostateczna forma w placówkach pomocowych uniemożliwia oraz ogranicza dostęp osobom bezdomnym do literatury i kinematografii, udziału w życiu społecznym, w wydarzeniach publicznych czy też warsztatach dla dorosłych rozwijających zainteresowania twórcze i zawodowe. Istotnym elementem staje się opinia osób w kryzysie bezdomności, która powinna wybrzmiewać najgłośniej we wszystkich fazach formowania wartościowej i prawidłowo dostosowanej oferty kulturalnej. Analiza porównawcza oferty kulturalnej placówek pomocniczych w Krakowie i Innsbrucku umożliwi wskazanie istniejących różnic w proponowanych przez ośrodki ofertach kulturalnych oraz pozwoli odpowiedzieć na pytania: Jakie potrzeby kulturalne występują wśród osób dotkniętych kryzysem bezdomności? Jak powinna wyglądać właściwie dostosowana forma oferty kulturalnej placówek pomocniczych? Przykładem takich działań może być warszawski projekt “Teatr Bezdomnych”, który zrzeszając chętnych w znaczący sposób przyczynił się do ukazania znaczenia obecności kultury w życiu osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Jak pisze Bartosz Lis w artykule “Kultura a bezdomność. Refleksje na marginesie pewnego badania”: Praca na skwerze uzmysłowiła mi, że w sposób niewystarczający angażujemy kulturę do rozwiązywania różnych problemów i włączania jej do procesów z obszaru trudnej rewitalizacji społecznej. Kwestię bezdomności charakteryzuje wykluczenie z większości obszarów życia społecznego: ekonomicznego, informacyjnego oraz kulturowego. Szczególnie w ostatnim z wymienionych obszarów osoby te stanowią rolę “wielkich nieobecnych”. W artykule poruszającym ten problem “Bezdomność nie odczłowiecza, wzmaga pragnienie kultury“ możemy przeczytać: Zjedli, napili się, dostali skarpetki i środki czystości. Bezczelnością myśleć, że pragną czegoś więcej? Zwłaszcza, że są bezdomni. Zaspokojenie podstawowych potrzeb powinno wystarczyć dla poczucia komfortu, a jednak okazuje się, że jest inaczej. Brak dachu nad głową, nie odczłowiecza, lecz wzmaga pragnienie kultury. Wyjście z bezdomności stanowi niezwykle skomplikowany i złożony proces, który wydaje się być niemożliwym do zrealizowania, bez uczestnictwa w kulturze. Badania miałyby charakter mieszany, w trakcie badań połączyłabym metody jakościowe z ilościowymi. Na potrzeby badania w projekcie przyjęłabym założenie paradygmatu interpretatywnego. Przeprowadzę łącznie 20 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z pracownikami placówek pomocniczych w Austrii i w Polsce oraz odwiedzę 10 miejsc udzielających wsparcia osobom w kryzysie bezdomności. W trakcie badań zostanie dodatkowo wykorzystana ankieta oraz rozmowy z osobami dotkniętymi kryzysem bezdomności. Ponadto w celu pogłębiania przeprowadzanych badań wykorzystane zostaną źródła wtórne.

Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK skierowany jest do studentów_ek i/lub doktorantów_ek, które_rzy mają ciekawy pomysł na badania w obszarze kultury i chcą poszerzyć swoje umiejętności badawcze pod okiem doświadczonego badacza. Program jest inicjatywą mającą na celu zachęcanie studentów i doktorantów do podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Ma za zadanie wspieranie autorskich badań, przy jednoczesnym niesieniu pomocy w świadomym planowaniu i realizowaniu projektu badawczego.

Więcej informacji o programie mentoringowym IBOK i formularz zgłoszeń: www.ibok.org.pl/projekty/mentoring