Statut Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK

przyjęty uchwałą z dnia 18.01.2020 w Krakowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, zwany w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami. 
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji pozarządowych na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i doradczej w obszarze zarządzania, w szczególności zarządzania kulturą, oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Stowarzyszenie zostało powołane także do:
 • wspierania i prowadzenia działań służących popularyzacji wiedzy oraz promowaniu badań i prac naukowym w tym zakresie,
 • doskonalenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych wskazaną tematyką,
 • integracji środowiska naukowego oraz osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami w obszarze zarządzania kulturą ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • prowadzenia i wspierania działań o charakterze kulturalnym,
 • wspierania różnych przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • wykonywanie prac naukowych, badawczych i innych, prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z wyższymi uczelniami i innymi jednostkami badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi, 
 • realizowanie projektów doradczo-wdrożeniowych,
 • wykonywanie na rzecz podmiotów gospodarczych, państwowych, samorządowych innych prac badawczych i naukowych, ekspertyz itp.,
 • wspieranie (w tym merytorycznie i finansowo) innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie i współpraca przy organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, itp.,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi, twórcami, przemysłem, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami prawnymi, oraz grupami nieformalnymi,
 • propagowanie i organizowanie wymiany pracowników naukowych, doktorantów i studentów, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • dotowanie prac naukowych i popularnonaukowych,
 • organizację konkursów,
 • promocję nauki, prowadzonych badań oraz kultury i sztuki,
 • reprezentowanie interesów ludzi nauki i kultury,
 • organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez kulturalnych,
 • wspieranie akcji dobroczynnych i charytatywnych, zaproponowanych przez członków Stowarzyszenia,
 • podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie i organizowanie wolontariatu,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 • W powyższych zakresach Stowarzyszenie może prowadzić zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

     § 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (niezależnie od obywatelstwa), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym, niezależnym badaczem, studentem lub doktorantem, która złożyła pisemną deklarację i rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu, podjęta decyzja jest ostateczna.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,
 4. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia. 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba  fizyczna (niezależnie od obywatelstwa) i prawna (krajowa i zagraniczna), która zadeklaruje na piśmie pomoc materialną lub niematerialną w realizacji celów Statutowych.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 14

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 5. wykluczenia przez Zarząd uchwałą:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż rok,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,          
 • z powodu działań niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami współdziałania społecznego.

2) Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W pozostałych przypadkach przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 18

 1. Rozstrzygnięcia władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.
 2. Uchwały, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Każdemu członkowi przypada jeden głos.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebranie Członków.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.
 3. Podczas każdego Walnego Zebrania Członków spośród jego uczestników w głosowaniu jawnym wybierany jest Przewodniczący Walnego Zebrania oraz protokolant.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

a) Zawiadomienie o organizacji Walnego Zebrania Członków może zostać rozesłane mailowo.
b) Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje jednogłośnie Zarząd – uwzględniając potrzeby i możliwości członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie o tym zebraniu, powinno zawierać dokładny opis uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.Uchwały w trakcie Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Termin wyznacza Zarząd. W drugim terminie, uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. 

W trakcie głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności lub wstrzymania się od głosu, głos Wiceprezesa.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może też zwołać Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków Stowarzyszenia w przypadku bezczynności Zarządu.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,
 8. powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach i sporach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 21

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z 3-5 osób.
 4. W skład Zarządu wchodzi co najmniej: Prezes, Wiceprezes i Skarbnik, wybierani przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Uchwały podejmowane przez Zarząd zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W trakcie głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności lub wstrzymania się od głosu, głos Wiceprezesa.
 8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez członka Zarządu poprzez adres email, podany przez Członka. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu, co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 22

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia
 2. kierowaniem bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 4. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 6. udzielanie pełnomocnictw Koordynatorowi Zespołu, którego zadania i kompetencje zostały określone w § 26,
 7. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 10. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 12. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 13. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 14. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 15. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania. Zarząd może także organizować konkursy, których regulamin będzie każdorazowo określany uchwałą Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa z 3-5 osób, niebędących członkami Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Decyzje zapadają w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 5. W czasie wykonywania zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym opiniowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 3. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie,
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach i sporach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu

Rada Naukowa

§ 25

Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Radę Naukową, której zadaniem jest wspieranie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Rada ma kompetencje doradcze i opiniodawcze. W skład Rady Naukowej mogą wejść także osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

Koordynator Zespołu

§ 26

 1. Do realizacji prac prowadzonych przez Stowarzyszenie, Zarząd może powołać spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia Koordynatora Zespołu, udzielając mu stosownych pełnomocnictw. 
 2. Umowę z Koordynatorem Zespołu na realizację pracy wraz ze stosownymi pełnomocnictwami zawiera Zarząd.
 3. Członkami Zespołu są osoby fizyczne biorące udział w wykonywaniu danej pracy. Członkami Zespołu nie muszą być członkowie Stowarzyszenia.
 4. Szczegółowy zakres zadań Koordynatora Zespołu zostanie każdorazowo określony przez Zarząd. 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa materialne, otrzymane lub nabyte na własność.
 2. Majątek Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 3. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 3. dotacje, subwencje, granty, 
 4. udziały, lokaty,
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia, 
 6. dochody z działalności statutowej.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

Sposób reprezentacji

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa.
 3. Do wykonywania operacji na koncie bankowym Stowarzyszenia upoważnieni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 713).

Statut przyjęto uchwałą w dniu 18.01.2020

Podpisano:
Prezes – Agnieszka Konior
Wiceprezes – Anna Pluszyńska
Skarbnik – Agnieszka Szostak