Prawa i obowiązki Wolontariusza

Prawa i obowiązki Wolontariusza określone zostały w Rozdziale II Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Czego dotyczą najważniejsze z tych regulacji?

Prawa Wolontariusza

Jeżeli społeczna praca Wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni, korzystająca z niej Organizacja ma obowiązek zawarcia z Wolontariuszem pisemnego porozumienia o współpracy. Porozumienie powinno określać zakres obowiązków, czas jego trwania oraz postanowienie o możliwości jego rozwiązania (art. 44). Jeżeli społeczna praca Wolontariusza trwa krócej niż 30 dni, porozumienie może mieć formę ustną. Wolontariusz może jednak w każdej chwili zwrócić się do Organizacji z prośbą o wystawienie pisemnego porozumienia.

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (art. 46 pkt. 3). Jeżeli społeczna praca na rzecz organizacji trwa dłużej niż 30 dni, Wolontariusz podlega ubezpieczeniu NNW z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dn. 30.10.2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 z póź. zm.).

Jeżeli rodzaj wykonywanych na rzecz Organizacji świadczeń tego wymaga, korzystający może zapewnić Wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym zakresie (art. 46 pkt. 6)

Na prośbę Wolontariusza korzystający ma obowiązek przygotowania pisemnego zaświadczenia o odbytym wolontariacie. W zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o czasie społecznego zaangażowania oraz zakresie obowiązków. Zaświadczenie to na prośbę Wolontariusza, może zawierać także pisemną opinię o pracach wykonanych na rzecz organizacji (art. 44 pkt. 2 i 3).

Organizacja, korzystając ze społecznej pracy Wolontariuszy, ma obowiązek poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia  i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Ponadto ma obowiązek zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym  –  w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej (art. 45 pkt 1).

Jeżeli Organizacja wysyła Wolontariuszy do pełnienia obowiązków w inne miejsce, spoczywa na niej obowiązek pokrycia kosztów podróży służbowych i diet (art. 45 pkt 1). Wolontariusz ma prawo pisemne zwolnić organizację z tego obowiązku.

Obowiązki Wolontariusza

Do ustawowych obowiązków Wolontariusza należą:

– posiadanie niezbędnych kwalifikacji i spełnianie wymagań kluczowych dla realizacji powierzonych zadań, o ile taki wymóg określony jest w odrębnych przepisach (art. 43),

– wykonywanie zadań określonych w zawartym porozumieniu wolontariackim (art. 44 pkt. 1).