Newsletter

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Instytut Badań Organizacji Kultury informuje, że:

Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK z siedzibą przy ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Możesz się z nami skontaktować:

  • listownie: ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p. 2.384,
  • mailowo: stowarzyszenie@ibok.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Jest nim prezes stowarzyszenia IBOK Agnieszka Konior. Z IOD można się kontaktować wysyłając maila na adres: stowarzyszenie@ibok.org.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu informowania o wydarzeniach i innych inicjatywach realizowanych przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, w tym przesyłania raportów ze zrealizowanych badań. Podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: stowarzyszenie@ibok.org.pl

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż osiągnięcie wskazanych w punkcie 3 celów, a także do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą upoważnieni członkowie stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz podmioty pomagające nam w dostarczeniu treści na które wyrazili Państwo zgodę (np. Poczta Polska, firmy kurierskie, podmioty realizujące w naszym imieniu wysyłkę newslettera). Państwa dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania, a także (na zasadach określonych przez RODO) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będziemy mogli się z Państwem kontaktować i realizować zamierzonych celów statutowych.