Granty badawcze dla członków IBOKa

W ostatnim czasie członkowie stowarzyszenia IBOK pozyskali kilka indywidualnych i grupowych grantów na realizację projektów badawczych.

Uniwersytet Jagielloński, na którym zatrudnionych jest większość członków IBOKa, w 2019 roku znalazł się w gronie 10 najlepszych uczelni w Polsce, które mogą otrzymywać dodatkowe finansowanie swojej działalności w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim badania są prowadzone w 6 Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB): Heritage, FutureSoc, BioS, qLife, SciMat, DigiWorld, Anthropocene. W ostatnim czasie w poszczególnych POBach ogłoszono wyniki konkursów na realizację minigrantów badawczych. Dofinansowanie do realizowanych badań uzyskali m.in.:

  • dr Agnieszka Konior, dr Anna Pluszyńska(Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury)
  • dr Marcin Laberschek (Pomniki przedsiębiorstw jako dziedzictwo kulturowe i źródło tożsamości organizacyjnej)
  • dr Małgorzata Ćwikła (W stronę proekologicznych rozwiązań w zarządzaniu projektami kulturalnymi. Wiedza ukryta w planowaniu strategii na przyszłość)
  • dr Anna Góral (Nowe formy organizowania działań zbiorowych w perspektywie communitas. Studium przypadku Strajku Kobiet)
  • Bogna Halska-Pionka, Krzysztof Kula, opiekun: dr Marcin Laberschek(Style przywództwa i modele współpracy w dobie pandemii koronawirusa i kryzysu ekologicznego – na podstawie działalności Koalicji Żywa Ziemia)
  • Bogna Halska-Pionka, Krzysztof Kula (Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych)

Ponadto dr Anna Modzelewska i Agnieszka Szostak otrzymały stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie zarządzania kulturą i wspierania kadr kultury, a dr Anna Pluszyńska stypendium BGF na pobyt badawczy w Paryżu, poświęcony badaniom dostępności w muzeach.

Wynikami wszystkich badań będziemy dzielić się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia!