Technokultura i przemiany uczestnictwa w kulturze – implikacje dla strategii marketingowych oraz prowadzenia badań dotyczących sfery kultury

Technokultura i przemiany uczestnictwa w kulturze – implikacje dla strategii marketingowych oraz prowadzenia badań dotyczących sfery kultury.

Na procesy zarządzania wartością w sferze kultury, obejmujące jej definiowanie, kształtowanie, komunikowanie i oferowanie uczestnikom kultury, silny wpływ wywierają nowe technologie. Poszerzają one możliwości realizacji wizji i koncepcji artystycznych, a także marketingowych. Znajduje to odzwierciedlenie w koncepcji determinizmu technologicznego, a także w dokonujących się przemianach zachowań uczestników kultury i wirtualizacji uczestnictwa w kulturze. Przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej sprawia, że technologia coraz silniej oddziałuje na społeczeństwo i sztukę. Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane wybrane wyniki jakościowych oraz ilościowych badań, które zostały zrealizowane wśród twórców i osób zarządzających instytucjami kultury, a także uczestników kultury, a jego celem było ukazanie tego, w jaki sposób badane grupy postrzegają zmiany w sztuce dokonujące się pod wpływem rozwoju nowych mediów, a także jaką rolę pełnią nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w strategiach i działaniach marketingowych instytucji kultury oraz badaniach prowadzonych w sferze kultury.

Termin: 13 września 2022 r., g. 12.00

Prowadząca: dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. nadzw. specjalizuje się w problematyce związanej
z zastosowaniami Internetu w marketingu, komunikacją marketingową, badaniami marketingowymi, funkcjonowaniem sfery kultury, procesami rozwoju konsumpcji, zrównoważonym rozwojem i marketingiem produktów ekologicznych. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest współredaktorką 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych, a także redaktorką goszczącym Special Issue „New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development” w ramach czasopisma „Sustainability”. Jest członkinią Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Spotkanie było realizowane w ramach cyklu „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”

Projekt współfinansowany ze środków miasta Krakowa