Równowaga organizacyjna w kulturze? Czym może być i jak do niej dążyć

Czego dotyczyło kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Równowaga organizacyjna w kulturze – w czasie spotkania skonfrontowane zostały ze sobą dwa zjawiska, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury. Z jednej strony była mowa o projektyzacji kultury, z drugiej o dążeniu do zrównoważonego rozwoju i harmonijnej koegzystencji z otoczeniem, nie tylko społecznym, ale również naturalnym. Zjawiska te zostały potraktowane jak dwie będące w ciągłym zmaganiu siły, z których każda ma swoje uzasadnienie – z uwagi na konieczność pozyskiwania środków na działanie, budowanie i utrzymywanie relacji z odbiorcami oraz potrzebę reagowania na kryzys klimatyczny. Nacisk został położony na afirmatywne podejście do problemu, zgodnie z którym szuka się rozwiązań i próbuje postrzegać zmiany i kryzysy jako impulsy do nowatorskiego definiowania tożsamości organizacyjnej, otwierania się na dialog, czerpania z kokreacji różnych interesariuszy skupionych w ekosystemie danej organizacji oraz brania odpowiedzialności za przyszłość. Przywołane zostały przykłady różnych inicjatyw mających na celu ustanowienie „równowagi” w kulturze rozumianej na wiele sposobów. Były to zarówno konkretne projekty, mikro-działania mające charakter inicjatyw oddolnych, jak i nowe programy międzynarodowe, których celem jest wspieranie działalności kulturalnej.

Kim była prelegentka kolejnego spotkania?

dr Małgorzata Ćwikła – prowadzi badania bazujące na humanistycznym podejściu do zarządzania. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w instytucjach kultury w Polsce i za granicą. Od 2015 pracuje w Instytucie Kultury UJ, od 2018 na stanowisku adiunkta. Kierowała projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych (Narodowe Centrum Nauki, Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Erasmus+), środków własnych UJ (Inicjatywa Doskonałości). Stypendystka Fundacji Roberta Boscha (2008-2009), Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020) i rządu francuskiego (2020). Brała udział w szkołach letnich i kursach naukowych m.in.: University of Oxford, Stanford University, Utrecht University, University of Freiburg, University of Munich. Autorka i współautorka artykułów, książek i rozdziałów w monografiach publikowanych w polskich (m.in. PWN, WUJ) i zagranicznych wydawnictwach naukowych (m.in. Routledge, Edward Elgar, Springer). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Obecnie współpracuje z międzynarodową siecią ICLEI Local Governments for Sustainability przy projekcie finansowanym z programu Horizon 2020 dotyczącym turystyki kulturowej w obiegu zamkniętym.

Kiedy odbyło się spotkanie?

27 stycznia (czwartek) 2022 o godzinie 11.00