Publikacja „Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka”

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się właśnie publikacja, której autorkami i autorkami są pracownicy i doktoranci Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, wśród nich znajdują się także członkowie Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK. Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy o zarządzaniu w kulturze. Została opublikowana w otwartym dostępie.

Publikacja stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu w sektorze kultury. Unikatową wartość tego opracowania jest z jednej strony kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień teoretycznych, a z drugiej konsekwentne odwoływanie się do praktyki zarządzania poprzez trafnie dobrane studia przypadków. Walorem opracowania wydaje się również to, że wśród autorek i autorów tej publikacji  są zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania kulturą, związani z Zakładam Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja stanowi lekturę przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców:

  • wykładowców akademickich ze względu na wysoki poziom naukowy przygotowanych tekstów; 
  • studentów, z uwagi na istotne i aktualne w sferze kultury zagadnienia oraz pytania na końcu rozdziałów, pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę
  • praktyków i wszystkich interesujących się problematyką zarządzania kulturą ze względu na liczne przykłady.

Recenzje

Monografię oceniam wysoce pozytywnie, gdyż jest ona bardzo wartościową pracą naukową, posiadającą walory zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne (…) Monografia wypełnia lukę występującą na rynku wydawniczym w Polsce w zakresie publikacji prezentującej w holistyczny, wielowymiarowy i nowoczesny sposób wyzwania oraz procesy i uwarunkowania zarządzania w kulturze.

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW                                                                                                                                                  

W ostatnich latach obserwuje się coraz silniejszą profesjonalizację sfery kultury, wynikającą z jednej strony z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych z drugiej zaś ze zmian w otoczeniu współczesnej instytucji kultury. Profesjonalizacji kadr niestety nie towarzyszy rozwój zasobów wiedzy niezbędnej dla aktywnego i efektywnego zarządzania organizacją w sferze kultury. Luka w wiedzy tylko w niewielkim stopniu jest zaspokajana przez zagraniczne pozycje których podstawowym mankamentem jest całkowita nieznajomość polskich realiów. Na tym tle recenzowana publikacja stanowi inspirująca i ważną pozycję. W książce przedstawiono informację pozwalające na poznanie najnowszych dobrych praktyk stosowanych w codziennej aktywności organizacji kultury dzięki którym osoby zarządzające tego typu instytucjami mogą aktualizować swoją wiedzę czerpiąc z doświadczeń innych podmiotów.

Dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH


Patronat honorowy


Spis treści

WYMIAR PRAWNOPOLITYCZNY

1. POLITYKA KULTURALNA. Współczesne wyzwania – przykład Niemiec – Weronika Pokojska

2. SEKTOR KULTURY W POLSCE. Organizacja, finanse, otoczenie – Olga Kosińska

3. PRAWO AUTORSKIE W INSTYTUCJACH KULTURY. Polityka otwartości na przykładzie galerii i muzeum – Anna Pluszyńska

4. POLITYKA PUBLICZNA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. Wyzwania w obszarze zarządzania kulturą – Katarzyna Plebańczyk

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SEKTORZE KULTURY. Specyfika zarządzania na przykładzie wybranych fundacji muzycznych – Olga Kosińska, Małgorzata Gądek

WYMIAR LUDZKI

6. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI KULTURY. Muzea w otoczeniu społecznym – Łukasz Gaweł

7. ZARZĄDZANIE KARIERĄ ARTYSTYCZNĄ. Kilka punktów widzenia – Katarzyna Plebańczyk

8. PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJACH KULTURY. Autokraci, demokraci, demiurgowie i kapłani – Marcin Laberschek

WYMIAR ZARZĄDCZY

9. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KULTURZE. Co nowego? Potrzeba demistyfikacji,  automatyzacja zadań i ekologia – Małgorzata Ćwikła

10. POŚREDNIE FINANSOWANIE W KULTURZE. Perspektywa meksykańskiego programu fiskalnego dla artystów Pago en Especie – Katarzyna Kopeć

11. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W KULTURZE. Studium przypadku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius – Katarzyna Barańska, Katarzyna Zięba

12. BADANIA W SEKTORZE KULTURY. Wybrane metody i techniki badawcze – Agnieszka Konior

13. MARKETING W ORGANIZACJACH KULTURY. Zastosowanie koncepcji marketingu mix na przykładach – Anna Pluszyńska, Marcin Laberschek


Linki do pobrania

Publikacja do pobrania ze strony: https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka

Wersję papierową można zakupić tutaj: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-w-kulturze,853675181,p.html