Miasto jak łąka. O współzarządzaniu ekosystemem dziedzictwa

Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą: dr Jarosław Klaś, Miasto jako łąka. O współzarządzaniu ekosystemem dziedzictwa.

Czego dotyczyło kolejne spotkanie w ramach cyklu?

Przedmiotem webinaru było współzarządzanie ekosystemem dziedzictwa społeczności lokalnej. Temat został zaprezentowany na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2015−2020 w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej na przykładzie Nowej Huty. Wystąpienie rozpoczęło się od zagadnień wprowadzających. Zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia takie jak: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz zarządzanie dziedzictwem społeczności lokalnej (w wymiarze praktycznym i refleksji teoretycznej), będące polem organizowania składającym się z sieci zbiorowych działań zarządczych podejmowanych przez różnych interesariuszy. Następnie omówiono nowoczesną filozofię zarządzania dziedzictwem na podstawie koncepcji Simona Thurley’a. W drugiej części zaprezentowano metaforę dziedzictwa kulturowego jako łąki. W tym kontekście zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej potraktowane zostało jako „problem zapętlony” (czyli taki, gdzie nigdy nie będzie ostatecznego rozwiązania), w którym adekwatne jest podejście partycypacyjne rozwinięte w postaci współzarządzania publicznego.

Kim jest kolejny prelegent?

dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński). Autor pracy doktorskiej „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty”, za którą otrzymał nagrodę w XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK, Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. E. Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Kiedy odbyło się spotkanie?

Termin: 26 października 2022, godz. 12:00