Analiza modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności analizy stosowanych wskaźników statystycznych, wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty, dotyczących wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy

Projekt realizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Zespół:

Dr Anna Góral, Dr Katarzyna Kopeć, dr Weronika Pokojska

Termin realizacji:

01.12.2021-31.05.2022

Przedmiotem projektu badawczego jest przeprowadzenie analizy modeli gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego, a w szczególności przegląd stosowanych lub rekomendowanych wskaźników statystycznych, wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty, dotyczących wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. Dzięki temu możliwym będzie zgromadzenie wiedzy odnośnie wskaźników statystycznych, wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty, dotyczących wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy, sposobu obliczania tych wskaźników, oraz rekomendacji dotyczących możliwości obliczenia ich dla Polski (jakie dane są już dostępne, a jakich jeszcze brakuje).

Analiza będzie także uwzględniać dziedziny/segmenty w jakich gromadzone są następujących krajach: Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemczech i Islandii.  Dodatkowo w badaniach uwzględnione zostaną raporty nt. statystyk dziedzictwa o charakterze przekrojowym, uwzględniające dane z różnych krajów. jednocześnie

Finalnym produktem przeprowadzonego badania będzie raport z oceną przydatności zagranicznych wskaźników dla polskiego modelu gromadzenia danych na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy wraz z rekomendacjami.

Grafika przedstawiająca tytuł projektu i zdjęcia członków zespołu badawczego