Ekspertyza na rzecz strategii digitalizacji i rozwoju kultury cyfrowej

Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK zrealizował ekspertyzę na rzecz strategii digitalizacji i rozwoju kultury cyfrowej. Materiał został przygotowany do użytku wewnętrznego MKiDN.

Ekspertyza została opracowana na podstawie analizy danych zastanych, łącznie było to ponad 60 dokumentów pochodzących z ostatnich 5 lat. Analizie poddano krajowe i zagraniczne strategie dotyczące digitalizacji, dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, raporty i analizy, wyniki badań, a także pozostałe dokumenty i materiały dotyczące analizowanej tematyki.

W rozdziale wstępnym wskazano uwarunkowania digitalizacji i cyfrowego udostępniania obiektów kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce z uwzględnieniem kontekstu technologicznego i pozatechnologicznego, źródeł finansowania projektów digitalizacyjnych ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. Przybliżono definicje digitalizacji oraz zaprezentowano elementy diagnozy aktualnej sytuacji w zakresie digitalizacji 2D i 3D na podstawie analizowanych raportów. Zaprezentowano także strukturę zagranicznych dokumentów strategicznych wybranych krajów i regionów: Estonii, Francji, Włoch, Holandii, Flandrii, Wielkiej Brytanii i Australii.

Kolejna część ekspertyzy, opierała się bezpośrednio na analizie dokumentów i odnosiła się do uwarunkowań prawnych i organizacyjnych digitalizacji i cyfrowego udostępniania obiektów kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Wskazano także na kierunki strategiczne, dobre praktyki i rekomendowane kompetencje przedstawicieli sektora kultury oraz odbiorców w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego. Analizie poddano także to jakie badania były prowadzone w przeciągu ostatnich 5 lat w tej tematyce oraz jakie są istniejące luki badawcze.

Ekspertyzę kończy analiza SWOT dotycząca potrzeb i wyzwań w zakresie digitalizacji i cyfrowego udostępniania obiektów kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce oraz rekomendacje.

Termin realizacji ekspertyzy: wrzesień – grudzień 2023.

Autorki ekspertyzy:

  • dr Agnieszka Konior
  • dr Katarzyna Kopeć
  • dr Anna Pluszyńska
  • dr Agnieszka Szostak
  • mgr Maja Gawryołek-Osińska