Dołącz do nas!

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca pracownikiem
naukowym lub naukowo-dydaktycznym, niezależnym badaczem, studentem lub doktorantem, która złożyła pisemną deklarację i posiada rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania

Członków w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu, podjęta decyzja jest ostateczna.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia przez Zarząd uchwałą:
− z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż rok,
− z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
− ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
− z powodu działań niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami
współdziałania społecznego.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Wysokość składki wynosi 120 zł na rok.
Przyjęty członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacania składek począwszy od miesiąca, w którym jego deklaracja została pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd do końca danego roku.
W kolejnych latach składka powinna być opłacona w całości do końca I kwartału roku, tj. do 31 marca.

Składki prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia nr 93 1600 1462 1893 3057 3000 0001.